Extraction and Coding of Biographical Data in Chinese Texts

Summer 2011

This project utilized text-mining techniques in order to extract and code biographical data found within Chinese texts.

  • Sponsoring Faculty Member: Peter Bol
  • Undergraduate Research Scholars: Shuai (Charlotte) Chang, Cheng Li, Jinghao (Dan) Zhou, Wanxin Cheng, Heng Shao, Yifan Li, Tian Zeng, Yilun Chen, Siyu Wang, Yifan Wu, Xin Xiang, Nancy Xie, David (Wendong) Zhang